โรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

    • รุ่นที่ 1 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนในสังกัด วันที่ 30 เมษายน 2562

    • รุ่นที่ 2 สำหรับครูวิชาการและครูที่รับผิกชอบโรงเรียนสุจริต ทุกโรงเรียน วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.ลย.1

เอกสารประกอบการบรรยาย

QR Code ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม

รุ่นที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (30 เมษายน 2562)

รุ่นที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สำหรับครูวิชาการ (1 พฤษภาคม 2562)

ข่าวกิจกรรม :: การจัดทำหลักสูตรต้านทุจริต

โครงการปรับแผนจากประเมิน ITA โรงเรียน จากที่ตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ปรับเป็นการส่งเกณฑ์การประเมินให้โรงเรียนได้ไปศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อน ก้าวต่อไปจะพาเขตทำ workshop เครื่องมือประเมิน ITA ด้วยตัวเอง จากนั้นถึงจะให้เขตดำเนินการต่อซึ่งกระบวนการนี้อาจจะคร่อมปีงบประมาณ 2562-2563 กรณีที่เขตมีความประสงค์จะประเมินโรงเรียนภายในปีงบประมาณนี้ ทางสพฐ.ยินดีเข้าไปช่วยเหลือและให้คำปรึกษา

แนวทางการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒.pdf
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปืงบประมาณ พ.ศ. 2562-ITAโรงเรียน-ฉบับร่าง-29 มิ.ย.62.pdf

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนสุจริต

6.1ผู้ใช้งานระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริตในสังกัด.pdf
6.2ผู้ใช้งานระดับโรงเรียน ปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริตในสังกัด.pdf

เอกสารประกอบการประชุม ทางไกลผ่านระบบ Video Conferenc โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนสุจริตเพื่อเตรียมการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ntegrity &Transparency Assessment Online : ITA Online)


แบบกรอกข้อมูลผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 38 โรงเรียน เท่านั้น (ใช้บัญชีอีเมล์โรงเรียนเข้ากรอกข้อมูล เช่น xxx@loei1.go.th)