ดาวน์โหลดเกียรติบัตร(โรงเรียนสุจริต)

เกียรติบัตร โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(โรงเรียนสุจริต)

แนวทางการจัดาวน์โหลดเกียรติบัตร(โรงเรียนสุจริต) มีดังนี้

  1. คลิกเข้าไปแก้ไขในส่วนที่เป็นข้อความ "xxxxx" โดยให้แก้ไขเป็นชื่อโรงเรียนของตนเอง

  2. เลือกแบบเกียรติบัตร โดยมีให้เลือก 4 แบบ